Sala widowiskowa

Cennik wynajmu

Stawka godzinowa. Podane kwoty netto.
W przypadku foyer cena w nawiasie dotyczy wynajmu 2 pomieszczeń


komercyjny
niekomercyjny

1-3 godzin dziennie:
500
120

4-5 godzin dziennie:
400
100

6 i więcej godzin dziennie:
350
90

12 i więcej godzin miesięcznie:
350
90

Pliki do pobrania


Galeria zdjęć


Stawki wynajmu

Komercyjna

 1. Czynsz najmu sal teatralnych obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
  • dla sali widowiskowej:
   1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 500,00 zł netto,
   2. przy wynajmie sali od 4 do 5 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 400,00 zł netto,
   3. przy wynajmie sali na 6 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 350,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 2. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z pomieszczenia w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.

Niekomercyjna

 1. Koszt wynajmu sal teatralnych i innych pomieszczeń na rzecz podmiotów wskazanych powyżej obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
  • dla sali widowiskowej:
   1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 120,00 zł netto,
   2. przy wynajmie sali od 4 do 5 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 100,00 zł netto,
   3. przy wynajmie sali na 6 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 90,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 2. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z sali lub pomieszczenia w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.

Zasady wynajmu

 1. Osobą odpowiedzialną za całokształt organizacji wynajmu sal teatralnych: sali widowiskowej i sali kameralnej jest specjalista ds. prawnych.
 2. Najemca składa pracownikowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym (osobiście, e-mailem lub pocztą tradycyjną) zlecenie wynajmu sali, w którym wskazuje: salę lub pomieszczenie, którego najmem jest zainteresowany (sala widowiskowa, kameralna lub inne pomieszczenie), termin imprezy (data, godzina), przewidywany czas trwania imprezy, nazwę imprezy, rodzaj imprezy (spektakl, koncert, etc.) oraz określa, czy impreza ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 3. Po konsultacji z Kierownikiem Działu Organizacji Imprez w zakresie charakteru imprezy i terminów innych imprez, a także z głównym księgowym w zakresie warunków finansowych udostępnienia sali, specjalista ds. prawnych przygotowuje umowę najmu sali widowiskowej lub kameralnej (załączniki nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu) i przedstawia do podpisu Dyrektorowi Teatru.
 4. Podpisaną przez obie strony umowę specjalista ds. prawnych przedkłada w Dziale Księgowości celem przygotowania faktury VAT za wykonaną usługę.
 5. Po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z upoważnionym pracownikiem Teatru, umożliwi on Najemcy przeprowadzenie zapoznania się z salą oraz sprzętem, którym dysponuje Teatr.
 6. Wszelkie urządzenia znajdujące się w sali widowiskowej lub kameralnej (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, multimedia) mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników Teatru.
 7. Po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa najmu, Najemca ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.
 8. Pozostałe zasady wynajmu sal teatralnych określa umowa zawarta przez Teatr z Najemcą.