Bilety

Ceny biletów

Ceny biletów są uzależnione od rodzaju danego wydarzenia kulturalnego oraz miejsca na widowni (normalne i ulgowe na parterze oraz balkon).
Zniżce podlegają jedynie bilety normalne na miejsca na parterze. Na balkonie obowiązuje jednolita cena biletów.
Prawo zakupu biletów ulgowych przysługuje:
1) dzieciom, uczniom i studentom do 26. roku życia,
2) rencistom, emerytom i kombatantom,
3) osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim oraz ich opiekunom,
4) posiadaczom Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny.
Teatr zastrzega sobie prawo do ujednolicenia cen biletów na dane wydarzenie kulturalne. W szczególności Teatr może zrezygnować ze sprzedaży biletów ulgowych na dane wydarzenie lub z różnicowania ceny biletów na parterze i na balkonie.

 

Rezerwacje

Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonywać osobiście w Kasie Teatru lub telefonicznie pod numerem telefonu (54) 231 47 66.
Rezerwacja może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby rezerwacji.
Informacja o ewentualnej konieczności podania danych osobowych w procesie dokonywania rezerwacji, jest udzielana Rezerwującemu przed przyjęciem danych, a klauzula informacyjna stanowi integralną część Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów.
Rezerwujący zobowiązuje się do odebrania biletów nie później niż w terminie 3. dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji i nie później niż na 1. dzień roboczy przed planowaną datą wydarzenia kulturalnego, którego dotyczy dokonana rezerwacja.
Odbiór zarezerwowanych biletów w terminie odmiennym od tego wskazanego w ustępie poprzedzającym, w szczególności odbiór w dniu przedmiotowego wydarzenia kulturalnego, możliwy jest jedynie w szczególnych okolicznościach i po uzgodnieniu tego faktu z uprawnionym pracownikiem Teatru – kasjerem.
Rezerwację można przedłużyć o kolejne 3. dni robocze kontaktując się z kasjerem osobiście lub telefonicznie w terminie obowiązującym dla pierwszej rezerwacji.
W przypadku nie odebrania zarezerwowanych biletów i nie przedłużenia rezerwacji w terminie, rezerwacja zostanie anulowana, a zarezerwowane miejsca wrócą do puli miejsc przeznaczonych do sprzedaży.
Każda rezerwacja jest ważna, jedynie pod warunkiem potwierdzenia jej przez uprawnionego pracownika Teatru – kasjera.
Teatr zastrzega, że w przypadku niewielkiej puli biletów pozostających do sprzedaży, może odstąpić od przyjmowania rezerwacji na 3. dni robocze przed danym wydarzeniem kulturalnym. Rezerwacje dokonane uprzednio zachowują swoją ważność na zasadach określonych powyżej.

 

Sprzedaż

Zakup biletów możliwy jest w Kasie Teatru lub za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych.
Teatr zastrzega, że cena biletu nabywanego za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych może zostać powiększona o dodatkową opłatę manipulacyjną, na której istnienie i wysokość Teatr nie ma wpływu.
Kasa Teatru mieści się przy wejściu głównym do budynku Teatru im. Włodzimierza Gniazdowskiego położonego przy ul. Wojska Polskiego 13.
Kasa Teatru czynna jest w dni powszednie w godz. od 8.15 do 16.15, przy czym sprzedaż biletów prowadzona jest w godz. 8.30 – 16.00.
Ponadto w dni robocze, w których odbywają się wieczorne wydarzenia kulturalne, Kasa Teatru czynna jest na 7. godzin przed rozpoczęciem spektaklu, do chwili jego rozpoczęcia. W przypadku wystawiania w danym dniu dwóch spektakli wieczornych, na 7. godzin przed rozpoczęciem drugiego z nich, do chwili jego rozpoczęcia.
W weekendy, w dniach w których odbywają się wydarzenia kulturalne, Kasa Teatru czynna jest na 1. godzinę przed rozpoczęciem spektaklu, do chwili jego rozpoczęcia.
Na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu sprzedawane są bilety tylko i wyłącznie na najbliższe wydarzenie kulturalne.

Bilety można nabyć za pośrednictwem platform zakupowych: e-bilet i biletyna.pl po kliknięciu ikon umieszczonych na stronie wydarzenia.

 

Płatność

W Kasie Teatru płatności odbywają się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

 

Zwroty biletów

Jeżeli wydarzenie kulturalne, na które został zakupiony bilet odbywa się w pierwotnym terminie, bilet zakupiony w Kasie Teatru nie podlega zwrotowi. Powyższe nie narusza praw konsumenta, stosownie do treści art. 38 pkt 12. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zmianami).
Jeżeli wydarzenie kulturalne, na które został zakupiony bilet nie odbywa się w pierwotnym terminie, bilet zakupiony w Kasie Teatru podlega zwrotowi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku odwołania wydarzenia kulturalnego, bez wskazania nowego terminu jego realizacji, Kupujący uzyskuje prawo zwrotu biletu zakupionego w Kasie Teatru w terminie od dnia ogłoszenia przez Teatr informacji o jego odwołaniu do miesiąca po pierwotnym terminie jego realizacji, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym wydarzenie kulturalne pierwotnie miało się odbyć. Po tym terminie uprawnienie do zwrotu biletu wygasa.
W przypadku przełożenia wydarzenia kulturalnego, ze wskazaniem nowego terminu jego realizacji, Kupujący uzyskuje prawo zwrotu biletu zakupionego w Kasie Teatru w terminie od dnia ogłoszenia przez Teatr informacji o jego odwołaniu do tygodnia po pierwotnym terminie jego realizacji, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym wydarzenie kulturalne pierwotnie miało się odbyć. Po tym terminie uprawnienie do zwrotu biletu wygasa, a pierwotnie zakupiony bilet zachowuje swoją ważność na nowy termin danego wydarzenia.
Na potrzeby realizacji zwrotów biletów, o których mowa powyżej koniecznym jest przekazanie w Kasie Teatru druku zakupionego uprzednio biletu.
Bilety zakupione za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych podlegają zwrotom na zasadach określonych przez administratorów tych platform.

PEŁNY TEKST Regulaminu dostępny tutaj: REGULAMIN rezerwacji i sprzedaży biletów

 

Jeśli w Państwa firmie funkcjonują karty „My benefit” to istnieje możliwość zakupu biletów na wszystkie imprezy organizowane przez Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego za pośrednictwem tej karty poprzez platformę e-bilet, z którą Teatr współpracuje. 
JAK WYKORZYSTAĆ PUNKTY MyBenefit DO ZAKUPU BILETÓW – INSTRUKCJA REALIZACJI
1. Po zalogowaniu na stronie mybenefit.pl w wyszukiwarce wpisz hasło eBilet.
2. Kup kod o odpowiednim nominale.
3. Przejdź na stronę www.ebilet.pl.
4. Opłać kodem wybrany bilet na koncert, spektakl lub inne wydarzenie – wpisz numer zakupionego kodu w oknie „Voucher eBilet” – to jedna z form płatności do wyboru na samym końcu procesu rezerwacji.
ZASADY REALIZACJI
• Nie możesz łączyć kodów przy jednej transakcji
• Kod jest wielokrotnego wykorzystania
• Możesz dopłacić do kodu
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod nr telefonu 54 231 47 66.
Skip to content