Bilety

KUP BILET


SPRZEDAŻ STACJONARNA

Ceny biletów

Ceny biletów są uzależnione od rodzaju danego wydarzenia kulturalnego oraz miejsca na widowni (normalne i ulgowe na parterze oraz balkon).
Zniżce podlegają jedynie bilety normalne na miejsca na parterze. Na balkonie obowiązuje jednolita cena biletów.
Prawo zakupu biletów ulgowych przysługuje:
1) dzieciom, uczniom i studentom do 26. roku życia,
2) rencistom, emerytom i kombatantom,
3) osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim oraz ich opiekunom,
4) posiadaczom Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny.
Teatr zastrzega sobie prawo do ujednolicenia cen biletów na dane wydarzenie kulturalne. W szczególności Teatr może zrezygnować ze sprzedaży biletów ulgowych na dane wydarzenie lub z różnicowania ceny biletów na parterze i na balkonie.

Rezerwacje

Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonywać osobiście w Kasie Teatru lub telefonicznie pod numerem telefonu (54) 231 47 66.
Rezerwacja może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby rezerwacji.
Informacja o ewentualnej konieczności podania danych osobowych w procesie dokonywania rezerwacji, jest udzielana Rezerwującemu przed przyjęciem danych, a klauzula informacyjna stanowi integralną część Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów.
Rezerwujący zobowiązuje się do odebrania biletów nie później niż w terminie 3. dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji i nie później niż na 1. dzień roboczy przed planowaną datą wydarzenia kulturalnego, którego dotyczy dokonana rezerwacja.
Odbiór zarezerwowanych biletów w terminie odmiennym od tego wskazanego w ustępie poprzedzającym, w szczególności odbiór w dniu przedmiotowego wydarzenia kulturalnego, możliwy jest jedynie w szczególnych okolicznościach i po uzgodnieniu tego faktu z uprawnionym pracownikiem Teatru – kasjerem.
Rezerwację można przedłużyć o kolejne 3. dni robocze kontaktując się z kasjerem osobiście lub telefonicznie w terminie obowiązującym dla pierwszej rezerwacji.
W przypadku nie odebrania zarezerwowanych biletów i nie przedłużenia rezerwacji w terminie, rezerwacja zostanie anulowana, a zarezerwowane miejsca wrócą do puli miejsc przeznaczonych do sprzedaży.
Każda rezerwacja jest ważna, jedynie pod warunkiem potwierdzenia jej przez uprawnionego pracownika Teatru – kasjera.
Teatr zastrzega, że w przypadku niewielkiej puli biletów pozostających do sprzedaży, może odstąpić od przyjmowania rezerwacji na 3. dni robocze przed danym wydarzeniem kulturalnym. Rezerwacje dokonane uprzednio zachowują swoją ważność na zasadach określonych powyżej.

Sprzedaż

Zakup biletów możliwy jest w Kasie Teatru lub za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych.
Teatr zastrzega, że cena biletu nabywanego za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych może zostać powiększona o dodatkową opłatę manipulacyjną, na której istnienie i wysokość Teatr nie ma wpływu.
Kasa Teatru mieści się przy wejściu głównym do budynku Teatru im. Włodzimierza Gniazdowskiego położonego przy ul. Wojska Polskiego 13.
Kasa Teatru czynna jest w dni powszednie w godz. od 8.15 do 16.15, przy czym sprzedaż biletów prowadzona jest w godz. 8.30 – 16.00.
Ponadto w dni robocze, w których odbywają się wieczorne wydarzenia kulturalne, Kasa Teatru czynna jest na 7. godzin przed rozpoczęciem spektaklu, do chwili jego rozpoczęcia. W przypadku wystawiania w danym dniu dwóch spektakli wieczornych, na 7. godzin przed rozpoczęciem drugiego z nich, do chwili jego rozpoczęcia.
W weekendy, w dniach w których odbywają się wydarzenia kulturalne, Kasa Teatru czynna jest na 1. godzinę przed rozpoczęciem spektaklu, do chwili jego rozpoczęcia.
Na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu sprzedawane są bilety tylko i wyłącznie na najbliższe wydarzenie kulturalne.

Płatność

W Kasie Teatru płatności odbywają się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Zwroty biletów

Jeżeli wydarzenie kulturalne, na które został zakupiony bilet odbywa się w pierwotnym terminie, bilet zakupiony w Kasie Teatru nie podlega zwrotowi. Powyższe nie narusza praw konsumenta, stosownie do treści art. 38 pkt 12. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zmianami).
Jeżeli wydarzenie kulturalne, na które został zakupiony bilet nie odbywa się w pierwotnym terminie, bilet zakupiony w Kasie Teatru podlega zwrotowi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku odwołania wydarzenia kulturalnego, bez wskazania nowego terminu jego realizacji, Kupujący uzyskuje prawo zwrotu biletu zakupionego w Kasie Teatru w terminie od dnia ogłoszenia przez Teatr informacji o jego odwołaniu do miesiąca po pierwotnym terminie jego realizacji, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym wydarzenie kulturalne pierwotnie miało się odbyć. Po tym terminie uprawnienie do zwrotu biletu wygasa.
W przypadku przełożenia wydarzenia kulturalnego, ze wskazaniem nowego terminu jego realizacji, Kupujący uzyskuje prawo zwrotu biletu zakupionego w Kasie Teatru w terminie od dnia ogłoszenia przez Teatr informacji o jego odwołaniu do tygodnia po pierwotnym terminie jego realizacji, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym wydarzenie kulturalne pierwotnie miało się odbyć. Po tym terminie uprawnienie do zwrotu biletu wygasa, a pierwotnie zakupiony bilet zachowuje swoją ważność na nowy termin danego wydarzenia.
Na potrzeby realizacji zwrotów biletów, o których mowa powyżej koniecznym jest przekazanie w Kasie Teatru druku zakupionego uprzednio biletu.
Bilety zakupione za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych podlegają zwrotom na zasadach określonych przez administratorów tych platform.

PEŁNY TEKST Regulaminu dostępny tutaj: REGULAMIN rezerwacji i sprzedaży biletów


SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy kupującym, a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru znajdującej się pod adresem www.bilety.teatrwloclawek.pl i wymaga spełnienia następujących warunków: wyboru konkretnego wydarzenia, wyboru miejsc/a na widowni poprzez wybranie numeru rzędu/ów i miejsc/a, wyboru wariantu cenowego, jeżeli istnieje taka możliwość, podania przez kupującego następujących danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail (kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku podania błędnego adresu e-mail otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe), danych do faktury, o ile kupujący żąda jej wystawienia, zaakceptowania przez kupującego warunków Regulaminu, złożenia przez kupującego zamówienia online, uiszczenia przez kupującego zapłaty za zamówienie przelewem lub BLIKiem za pośrednictwem systemu Tpay, otrzymania przez kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail.

Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.

Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank kupującego. Brak potwierdzenia opłaty za zamówienie przez bank kupującego w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

Zapłata za zamówione przez kupującego bilety powinna być dokonana tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu Tpay. Wpłaty dokonane na konto Teatru poza system Tpay będą zwraca na konto kupującego, a zmówienie jako nieopłacone będzie automatycznie anulowane.

Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną lub prawną, która zakupiła bilety online, po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego z opcją wystawienia faktury i po podaniu danych do faktury.

Kupujący wybiera jedną z następujących form otrzymania biletu: odbiór biletu w kasie Teatru albo samodzielny wydruk (bilet domowy).
Za ważny uznaje się również bilet w wersji elektronicznej. W przypadku biletu w wersji elektronicznej, kupujący wybiera formę biletu domowego, a na wskazany przez niego adres e-mail zostanie wysłany bilet w pliku zapisanym w formacie PDF. Kupujący przy wejściu na wydarzenie okazuje bilet na ekranie urządzenia mobilnego (np. telefon komórkowy lub tablet).

W przypadku wybrania opcji odbioru biletu w kasie Teatru, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletów online, wraz z osobistym numerem zamówienia. Odbiór biletów musi nastąpić najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Warunkiem odbioru biletu w kasie Teatru jest podanie kasjerowi Teatru osobistego numeru zamówienia, który został przesłany na adres e-mail lub imienia i nazwiska wraz z tytułem i datą spektaklu.

W przypadku zaznaczenia opcji biletu domowego, na wskazany przez kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online, wraz z osobistym numerem zamówienia. Bilety dostarczane są w plikach zapisanych w formacie PDF. Bilet domowy należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na wydarzenie. Do wydruku biletu domowego należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Prawidłowo wydrukowany bilet domowy stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, którego dotyczy.

Sprzedaż online biletów na określone wydarzenie kończy się na 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku wybranych wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo wskazania innej godziny zakończenia sprzedaży online. Ponadto Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

Brak dostępności biletów w systemie sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem biletów w kasie Teatru. W celu sprawdzenia dostępności biletów w kasie Teatru prosimy o telefoniczny kontakt z kasą pod numerem telefonu (54) 231 47 66.

Bilety zakupione za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie podlegają zwrotowi. Kupującemu bilety online, zawierającemu umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j Dz.U. z 2020r. ze zmianami) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zwroty biletów w systemie sprzedaży online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia lub zmiany repertuaru.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.bilety.teatrwloclawek.pl, w ramach której udostępniony jest system informatyczny Teatru umożliwiający sprzedaż przez Teatr biletów na wydarzenia oraz reklamacje dotyczące samego wydarzenia wymagają zgłoszenia reklamacji do Teatru na adres e-mail: bilety@teatrwloclawek.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe kupującego, wskazanie wydarzenia oraz opis przyczyny reklamacji.
3. Teatr rozpatrzy reklamację oraz poinformuje kupującego o decyzji w jej przedmiocie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Informacja zostanie udzielona kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych lub dostarczenia biletów domowych wymagają zgłoszenia do operatora – Krajowego Integratora Płatności S.A. Dane kontaktowe operatora udostępnione zostały pod adresem internetowym: https://tpay.com/kontakt .

PEŁNY TEKST Regulaminu dostępny tutaj: REGULAMIN internetowej sprzedaży biletów


Jeśli w Państwa firmie funkcjonują karty „My benefit” to istnieje możliwość zakupu biletów na wszystkie imprezy organizowane przez Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego za pośrednictwem tej karty poprzez platformę e-bilet, z którą Teatr współpracuje. 
JAK WYKORZYSTAĆ PUNKTY MyBenefit DO ZAKUPU BILETÓW – INSTRUKCJA REALIZACJI
1. Po zalogowaniu na stronie mybenefit.pl w wyszukiwarce wpisz hasło eBilet.
2. Kup kod o odpowiednim nominale.
3. Przejdź na stronę www.ebilet.pl.
4. Opłać kodem wybrany bilet na koncert, spektakl lub inne wydarzenie – wpisz numer zakupionego kodu w oknie „Voucher eBilet” – to jedna z form płatności do wyboru na samym końcu procesu rezerwacji.
ZASADY REALIZACJI
• Nie możesz łączyć kodów przy jednej transakcji
• Kod jest wielokrotnego wykorzystania
• Możesz dopłacić do kodu
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod nr telefonu 54 231 47 66.
Skip to content