RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku, NIP: 888-18-50-428, REGON: 910511466, wpisany do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek w Dziale I pod Nr 2, str. 4 .

Inspektorem Ochrony Danych jest Adrian Domanowski, z którym można się skontaktować przez e‑mail: iod@teatrwloclawek.pl, pod nr telefonu 509 904 098 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w granicach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781), a także stosownie do przepisów ustawy z dnia z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194), w związku z prowadzoną przez Teatr działalnością kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a także w celu realizacji zadań statutowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Teatr (rezerwacja biletu, uczestnictwo w warsztatach i próbach, itp.).

Będziemy przetwarzali jedynie te kategorie Państwa danych, które są konieczne do prawidłowej realizacji usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest, co do zasady, udzielona przez Państwa zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) lub przepis art. 6 ust. 1 lit. b), gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia niezbędnych działań bezpośrednio przed jej zawarciem, a także do prawidłowej obsługi widzów Teatru.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Teatru. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą przechowywane do czasu obowiązywania właściwych przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji lub profilowaniu. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Przysługuje Paśńtwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w sytuacji, w której podstawą prawną przetwarzania danych była zgoda, prawo do cofnięcia przedmiotowej zgody.

Skip to content