Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.teatrwloclawek.pl

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Niektóre grafiki nie posiadają tekstów alternatywnych. Będą sukcesywnie uzupełniane.
  • Na stronie znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
  • Niektóre dokumenty występują tylko w wersji do pobrania. Będą sukcesywnie uzupełniane wersje tekstowe.
  • Niektóre elementy używane na stronie nie wspierają w pełni nawigacji klawiaturą. Będzie przeprowadzona optymalizacja w tym zakresie.
  • Strona nie jest zoptymalizowana dla czytnika ekranu. Będzie przeprowadzona optymalizacja w tym zakresie.
  • Nie wszystkie linki zawierają dokładny opis miejsca docelowego.

Powody braku spełniania wymagań

  • Grafiki i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Strona jest w trakcie zmian optymalizacyjnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacja o przeprowadzonej analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Domanowski, administracja@teatrwloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 231 47 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Teatru przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku Teatru dostępne jest z poziomu gruntu po pokonaniu schodów zewnętrznych składających się z trzech stopni. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z podjazdu. Kasa Teatru zlokalizowana jest bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku. Do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze, w tym: balkonu sali widowiskowej, sali kameralnej i pomieszczeń biurowych, można dostać się windą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W windzie w niezbędnym zakresie podawane są informacje głosowe. W pobliżu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, a także wyznaczone zostało jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej oznaczone stosownym znakiem pionowym i poziomym. Dopuszcza się wstęp do budynku Teatru z psem asystującym. Skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online jest niedostępne.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak

Skip to content