Regulamin i cennik

 Regulamin i cennik

wynajmu sal i innych pomieszczeń

w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego

§ 1.

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa stawki i zasady wynajmu sal i innych pomieszczeń w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku na rzecz podmiotów zewnętrznych zainteresowanych korzystaniem z sal i innych pomieszczeń Teatru.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Najemcy należy przez to rozumieć podmiot korzystający z sali lub innego pomieszczenia Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, zwanego dalej „Teatrem” lub Wynajmującym.
 3. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Teatr wynajmuje: salę widowiskową, salę kameralną, pomieszczenia dolnego i górnego foyer, a także inne pomieszczenia, którymi dysponuje.
 4. Szczegółowe warunki udostępnienia Najemcy sali lub innego pomieszczenia określa umowa najmu sali widowiskowej lub kameralnej (załączniki nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu), bądź też umowa najmu pomieszczenia (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
 5. Jeżeli Najemca jest zainteresowany sprzedażą biletów na organizowaną przez siebie imprezę w Kasie Teatru zawiera z Teatrem dodatkową umowę – umowę pośrednictwa w sprzedaży biletów (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), która określa szczegółowe warunki tej współpracy.
 6. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich imprez odbywających się w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego, których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Teatr.
 7. Dyrektor Teatru może odstąpić od pobierania czynszu najmu w przypadku:
 • działań zbieżnych z celami statutowymi Teatru, realizowanych w ramach współorganizacji imprez na podstawie odrębnych umów i porozumień,
 • przedsięwzięć realizowanych przez Organizatora Teatru – Gminę Miasto Włocławek.
 1. Teatr nie wynajmuje sal i innych pomieszczeń, jeżeli organizowana impreza mogłaby naruszyć dobre obyczaje, godzić w cele i działania statutowe Teatru, stwarzać zagrożenie dla obiektu, bądź propagować treści niezgodne z obowiązującym prawem.
 2. Teatr nie wynajmuje sal i innych pomieszczeń na organizację przyjęć okolicznościowych i towarzyskich (wesela, komunie itp.).
 3. Teatr może również odmówić wynajmu sal i innych pomieszczeń z przyczyn innych niż wskazane w ustępach 8. i 9., w szczególności z uwagi na imprezy, których jest organizatorem lub współorganizatorem odbywające się w tym samym, bądź zbliżonym terminie.
 4. Teatr nie wyraża zgody na dalsze udostępnienie sal i innych pomieszczeń przez Najemcę, któremu wynajęto salę lub inne pomieszczenie, zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnie.
 5. Jeżeli podczas imprezy organizowanej przez Najemcę niezbędna jest, w ocenie Wynajmującego, ochrona licencjonowanej agencji, Teatr poinformuje o tym Najemcę, który zobowiązany będzie do zawarcia umowy z agencją ochrony i poniesienia jej kosztów. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio dla ochrony p.poż. (ochrona fizyczna).

§ 2.

WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ – zasady

 1. Osobą odpowiedzialną za całokształt organizacji wynajmu sal teatralnych: sali widowiskowej i sali kameralnej jest Kierownik Działu Administracji.
 2. Najemca składa pracownikowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym (osobiście, e-mailem lub pocztą tradycyjną) zlecenie wynajmu sali, w którym wskazuje: salę lub pomieszczenie, którego najmem jest zainteresowany (sala widowiskowa, kameralna lub inne pomieszczenie), termin imprezy (data, godzina), przewidywany czas trwania imprezy, nazwę imprezy, rodzaj imprezy (spektakl, koncert, etc.) oraz określa, czy impreza ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny. Przygotowując zlecenie wynajmu sali Najemca może skorzystać z gotowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Po konsultacji z Kierownikiem Działu Organizacji Imprez w zakresie charakteru imprezy i terminów innych imprez, a także z głównym księgowym w zakresie warunków finansowych udostępnienia sali, Kierownik Działu Administracji przygotowuje umowę najmu sali widowiskowej lub kameralnej (załączniki nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu) i przedstawia do podpisu Dyrektorowi Teatru.
 4. Podpisaną przez obie strony umowę Kierownik Działu Administracji przedkłada w Dziale Księgowości celem przygotowania faktury VAT za wykonaną usługę.
 5. Po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z upoważnionym pracownikiem Teatru, umożliwi on Najemcy przeprowadzenie zapoznania się z salą oraz sprzętem, którym dysponuje Teatr.
 6. Wszelkie urządzenia znajdujące się w sali widowiskowej lub kameralnej (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, multimedia) mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników Teatru.
 7. Po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa najmu, Najemca ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.
 8. Pozostałe zasady wynajmu sal teatralnych określa umowa zawarta przez Teatr z Najemcą.

§ 3.

WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ – stawki czynszu

 1. Czynsz najmu sal teatralnych obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
 • dla sali widowiskowej:
 1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 600,00 zł netto,
 2. przy wynajmie sali od 4 do 5 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 500,00 zł netto,
 3. przy wynajmie sali na 6 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 450,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 • dla sali kameralnej:
 1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 200,00 zł netto,
 2. przy wynajmie sali od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 170,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 3. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z sali w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.

§ 4.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ INNYCH NIŻ SALE TEATRALNE – zasady

 1. Osobą odpowiedzialną za całokształt organizacji wynajmu pomieszczeń innych niż sale teatralne jest Kierownik Działu Administracji.
 2. Najemca składa pracownikowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym (osobiście, e-mailem lub pocztą tradycyjną) zlecenie wynajmu pomieszczenia, w którym wskazuje: salę lub pomieszczenie, którego najmem jest zainteresowany (sala widowiskowa, kameralna lub inne pomieszczenie), termin imprezy (data, godzina), przewidywany czas trwania imprezy, nazwę imprezy, rodzaj imprezy (wystawa, konferencja, etc.) oraz określa, czy impreza ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 3. Po konsultacji z Kierownikiem Działu Organizacji Imprez w zakresie charakteru imprezy i terminów innych imprez, a także z głównym księgowym w zakresie warunków finansowych udostępnienia pomieszczenia, Kierownik Działu Administracji przygotowuje umowę najmu pomieszczenia (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) i przedstawia do podpisu Dyrektorowi Teatru.
 4. Podpisaną przez obie strony umowę Kierownik Działu Administracji przedkłada w Dziale Księgowości celem przygotowania faktury VAT za wykonaną usługę.
 5. Po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z upoważnionym pracownikiem Teatru, umożliwi on Najemcy przeprowadzenie zapoznania się z pomieszczeniem oraz sprzętem, którym dysponuje Teatr.
 6. Wszelkie urządzenia znajdujące się w wynajmowanym pomieszczeniu mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników Teatru.
 7. Po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa najmu, Najemca ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.
 8. Pozostałe zasady wynajmu pomieszczeń innych niż sale teatralne określa umowa zawarta przez Teatr z Najemcą.

§ 5.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ INNYCH NIŻ SALE TEATRALNE – stawki czynszu

 1. Czynsz najmu pomieszczeń innych niż sale teatralne obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
 • dla jednego pomieszczenia (foyer dolne lub górne):
 1. przy wynajmie pomieszczenia od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 150,00 zł netto,
 2. przy wynajmie pomieszczenia od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 120,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 • dla dwóch pomieszczeń (foyer dolne i górne):
 1. przy wynajmie pomieszczeń od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 250,00 zł netto,
 2. przy wynajmie pomieszczeń od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 200,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 3. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z pomieszczenia w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
 4. Stawki wynajmu pomieszczeń innych niż wymienione w ustępach poprzedzających ustalane są każdorazowo przy uwzględnieniu rodzaju wynajmowanego pomieszczenia i czasu trwania najmu.

§ 6.

DZIAŁANIA ZBIEŻNE Z CELAMI STATUTOWYMI TEATRU

odbywające się w godzinach pracy Teatru

Koszt wynajmu sal teatralnych i innych pomieszczeń na działania komercyjne zbieżne z celami statutowymi Teatru odbywające się w godzinach pracy Teatru może zostać obniżony, jednakże nie więcej niż o 25% wartości czynszu wyliczonego na zasadach ogólnych.

§ 7.

DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE, ZBIEŻNE Z CELAMI STATUTOWYMI TEATRU realizowane przez: stowarzyszenia, fundacje, włocławskie uczelnie oraz

następujące jednostki organizacyjne miasta Włocławka lub działające na rzecz mieszkańców Włocławka: instytucje kultury, placówki oświatowe, zakłady i jednostki budżetowe – STAWKI

 1. Koszt wynajmu sal teatralnych i innych pomieszczeń na rzecz podmiotów wskazanych powyżej obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
 • dla sali widowiskowej:
 1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 160,00 zł netto,
 2. przy wynajmie sali od 4 do 5 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 140,00 zł netto,
 3. przy wynajmie sali na 6 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 120,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 • dla sali kameralnej:
 1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 100,00 zł netto,
 2. przy wynajmie sali od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 90,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości

godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.

 • dla jednego pomieszczenia (foyer dolne lub górne):
 1. przy wynajmie pomieszczenia od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 80,00 zł netto,
 2. przy wynajmie pomieszczenia od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 70,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu,
 • dla dwóch pomieszczeń (foyer dolne i górne):
 1. przy wynajmie pomieszczeń od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 140,00 zł netto,
 2. przy wynajmie pomieszczeń od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 120,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 3. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z sali lub pomieszczenia w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
 4. Stawki wynajmu pomieszczeń innych niż wymienione w ustępach poprzedzających ustalane są każdorazowo przy uwzględnieniu rodzaju wynajmowanego pomieszczenia i czasu trwania najmu.

§ 8.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.
 2. W odniesieniu do imprez, dla których przed dniem 1 lipca 2022r. była zawarta umowa najmu lub została dokonana rezerwacja terminu w formie pisemnej, zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowego cennika ustalonego zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Teatru Impresaryjnego Włodzimierza Gniazdowskiego z dnia 19 października 2020r., które weszło w życie w dniu 1 listopada 2020r.
Skip to content