Sala Kameralna

Regulamin i cennik

wynajmu sal i innych pomieszczeń

w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego

– wyciąg

 

 • 2.

WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ – zasady

 1. Osobą odpowiedzialną za całokształt organizacji wynajmu sal teatralnych: sali widowiskowej i sali kameralnej jest specjalista ds. prawnych.
 2. Najemca składa pracownikowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym (osobiście, e-mailem lub pocztą tradycyjną) zlecenie wynajmu sali, w którym wskazuje: salę lub pomieszczenie, którego najmem jest zainteresowany (sala widowiskowa, kameralna lub inne pomieszczenie), termin imprezy (data, godzina), przewidywany czas trwania imprezy, nazwę imprezy, rodzaj imprezy (spektakl, koncert, etc.) oraz określa, czy impreza ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 3. Po konsultacji z Kierownikiem Działu Organizacji Imprez w zakresie charakteru imprezy i terminów innych imprez, a także z głównym księgowym w zakresie warunków finansowych udostępnienia sali, specjalista ds. prawnych przygotowuje umowę najmu sali widowiskowej lub kameralnej (załączniki nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu) i przedstawia do podpisu Dyrektorowi Teatru.
 4. Podpisaną przez obie strony umowę specjalista ds. prawnych przedkłada w Dziale Księgowości celem przygotowania faktury VAT za wykonaną usługę.
 5. Po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z upoważnionym pracownikiem Teatru, umożliwi on Najemcy przeprowadzenie zapoznania się z salą oraz sprzętem, którym dysponuje Teatr.
 6. Wszelkie urządzenia znajdujące się w sali widowiskowej lub kameralnej (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, multimedia) mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników Teatru.
 7. Po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa najmu, Najemca ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.
 8. Pozostałe zasady wynajmu sal teatralnych określa umowa zawarta przez Teatr z Najemcą.

 

 • 3.

WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ – stawki czynszu

 1. Czynsz najmu sal teatralnych obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
 • (…)
 • dla sali kameralnej:
  1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 110,00 zł netto,
  2. przy wynajmie sali od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 90,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.

 

 1. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z sali w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.

 

Umowa najmu sala kameralna

Zlecenie

Umowa pośrednictwa

Protokół bilety