Retoryka dziś

Jak mówić żeby nas słuchano

Retoryka to starożytna gałąź wiedzy o komunikacji. Wykładana była w szkołach świata antycznego, a także skrupulatnie opisywana przez teoretyków – jak Arystoteles, Cyceron, Kwintylian. Czy w XXI w., w epoce cyfrowej kultury i mediów społecznościowych, jest jeszcze przydatna? W świecie, w którym wszyscy mówią, występują publicznie i są bez przerwy obserwowani oraz oceniani, umiejętność sprawnego posługiwania się językiem może okazać się kluczem do sukcesu.

Celem proponowanych zajęć jest przekonanie uczestników, że wbrew pozorom dawna sztuka komponowania perswazyjnej wypowiedzi wcale nie obumarła śmiercią naturalną, ale ma się zaskakująco dobrze i znajduje praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Retoryka to obszar wiedzy i refleksji nad tym, jak komunikuje się człowiek, także ten współczesny. Choć zmieniają się kanały informacyjne i pojawiają nowe media, praktyczna sztuka umiejętnego tworzenia tekstów pisemnych lub mówionych okazuje się nie mniej przydatna dziś niż w czasach Demostenesa. Obecna w wielu aspektach otaczającej współczesnego człowieka rzeczywistości nie przestaje zadziwiać, a przed pilnymi uczniami odsłoni bezmiar swojej mocy.

Zajęcia:
• mają charakter warsztatowy;
• składają się zarówno z części teoretycznych, jak i praktycznych

Uczestnicy poznają:
• krótką historię i teorię retoryki;
• podstawowe figury słów i figury myśli;
• sposoby używania języka do osiągania zamierzonych celów;
• rozmaite rodzaje retorycznego oddziaływania (słowo, obraz, film);
• różne zastosowania retoryki – np. w reklamie, polityce, wystąpieniach publicznych, internecie.
• Ponadto uczestnicy zajęć nauczą się rozpoznawać i analizować chwyty retoryczne, a także wykorzystywać je w samodzielnie tworzonych wypowiedziach

Warsztaty trwają 60 minut raz w tygodniu
Dedykowane są dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
Odpłatność 40 zł miesięcznie

Zapisy w sekretariacie Teatru pod nr tel. 54 231 47 60

Zajęcia poprowadzi dr Miłosz Kłobukowski.

Miłosz Kłobukowski– doktor nauk humanistycznych, dysertację p.t. Mit prometejski w perspektywie komparatystycznej obronił z wyróżnieniem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 17.12.2013 r., promotor: prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak. Studia polonistyczne ukończył również na Wydziale Filologicznym UMK (30.06.2009 r., specjalność wiedza o kulturze, specjalizacja filmoznawcza); autor książki Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat: historii i antropologii literatury, kina, kultury popularnej, twórczości Tadeusza Konwickiego,
mitografii, problemów współczesnej edukacji. Publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Studiach Norwidianach”, „Wieku XIX”, „Studiach
Pragmalingwistycznych”, „Pamiętniku Literackim”. Laureat Nagrody im. CzesławaZgorzelskiego. Nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku; doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku; wykładowca akademicki w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

OPŁATY ZA WARSZTATY

 

Skip to content