Scena Bez Barier

Projekt realizowany jest przez Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49 900,00 zł.

Termin realizacji: 31.03.2021r. – 30.09.2021r.


PLIKI DO POBRANIA

Projekt kierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie weźmie udział 14. uczestników.

Celem projektu jest poprawienie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej, rozwijanie umiejętności twórczych, pobudzanie do aktywnego działania poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier emocjonalnych oraz integracja różnych grup społecznych oraz aktywne włączenie w życie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.

 

W ramach projektu Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zorganizuje cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami. Zajęcia odbywały się będą od czerwca do września 2021r. w budynku Teatru przy ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku.

Warsztaty obejmą rozbudowane zajęcia teatralne oraz zajęcia plastyczne. Zwieńczeniem zajęć teatralnych będzie wspólne przygotowanie przedsięwzięcia scenicznego, w którym czynny udział wezmą osoby z niepełnosprawnością. Ponadto zorganizujemy dla uczestników projektu zajęcia muzykoterapii, kurs wizażu, a także konsultacje logopedyczne i spotkania z psychologiem.

Warsztaty o charakterze artystycznym, ruchowym i integracyjnym będą realizowane przez pracowników Teatru oraz partnerów zewnętrznych. Poza wykwalifikowanymi specjalistami z poszczególnych dziedzin w organizacji zajęć będą pomagali wolontariusze – członkowie zespołów teatralnych: „SKENE” i „Teatru Ludzi Upartych”.

 

Szczegółowych informacji pod numerem (54) 231 47 60 wew. 46 udziela biuro projektu czynne w dni robocze od 8.00 do 15.00. Z koordynatorem projektu można się również skontaktować wysyłając e-mail na adres administracja@teatrwloclawek.pl.

 


 

WYDŁUŻONA REKRUTACJA do projektu

Termin rekrutacji: 12.05.2021r. – 25.05.2021r.

 

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zaprasza do udziału w

projekcie pn. Scena bez barier.

 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Proces rekrutacji uwzględnia charakterystykę grupy docelowej, zakres i tematykę form wsparcia oraz możliwość efektywnego skorzystania z zaplanowanych działań.
 2. Nabór do projektu jest otwarty, prowadzony w oparciu o jednolite dla wszystkich zasady.
 3. Kryteria naboru do projektu:
  1. obligatoryjne:
   1. zamieszkiwanie uczestnika na terenie Miasta Włocławek,
   2. status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub otoczenia tychże osób,
  2. kryteria fakultatywne (premiujące):
   1. zamieszkiwanie uczestnika na obszarze rewitalizacji,
   2. status osoby niepełnosprawnej intelektualnie.
 4. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 14 osób: 11. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem oraz 3 osoby z ich otoczenia; w tym 7. osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 7. opiekunów niepełnosprawnych osób – członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością.
 5. W przypadku dużego zainteresowania oraz na wypadek rezygnacji z udziału zakwalifikowanych uprzednio uczestników utworzone zostaną listy rezerwowe.
 6. W przypadku, gdy do projektu nie zgłosi się założona liczba uczestników zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja informacyjna i rekrutacja uzupełniająca.
 7. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w terminie i formie wskazanych poniżej powinny dostarczyć do Teatru dokumentację rekrutacyjną, na którą składa się formularz zgłoszeniowy (1. z 2. wariantów) oraz stosowne oświadczenia kandydata.
 8. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są stronie internetowej Teatru w zakładce Scena bez barier jak również w biurze projektu znajdującym się budynku Teatru przy ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku.
 9. Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w terminie 12-25 maja 2021r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administracja@teatrwloclawek.pl lub dostarczyć osobiście do biura projektu w budynku Teatru.
 10. W biurze projektu czynnym w dni robocze od 8.00 do 15.00 dyżurują osoby udzielające szczegółowych informacji o projekcie (tel. (54) 231 47 60 wew. 46) i służące pomocą przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
 11. Do udziału projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie i formie wskazanych powyżej, uzyskają najwyższą oceną stosownie do kryteriów naboru, o których mowa w § 3. oraz z uwagi na zakres i tematykę form wsparcia  gwarantują możliwość efektywnego skorzystania z zaplanowanych działań.
 12. Na etapie rekrutacji do projektu kandydaci mogą zostać poproszeni o potwierdzenie złożonych przez siebie oświadczeń stosownymi dokumentami.
 13. Z zakończonego procesu rekrutacji do projektu sporządzany jest protokół.
 14. O wynikach rekrutacji do projektu kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie, nie później niż w dniu 21 maja 2021r.
 15. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zobowiązane do podpisania z Teatrem umowy uczestnictwa w projekcie.

 

Szczegółowych informacji pod numerem (54) 231 47 60 wew. 46 udziela biuro projektu czynne w dni robocze od 8.00 do 15.00. Z koordynatorem projektu można się również skontaktować wysyłając e-mail na adres administracja@teatrwloclawek.pl.