SARS-CoV-2 – Regulamin

REGULAMIN

korzystania z oferty Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego z dnia 1 września 2020r.

 

W związku z przyjęciem Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1356, ze zmianami) oraz stosownie do treści Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny, użytkowników Teatru zobowiązuje się do przestrzegania poniższego Regulaminu.

§ 1.

 1. Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2) lit. c) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, widzowie korzystający z oferty kulturalnej Teatru zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
 2. Widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa od momentu wejścia do budynku Teatru do chwili wyjścia z budynku, w szczególności przy wejściu jak i wyjściu z sali, w której odbywa się wydarzenie kulturalne, jak również na sali w trakcie trwania imprezy kulturalnej.
 3. Widzów uprasza się o prawidłowe noszenie maseczek, w trosce o inne osoby korzystające z oferty Teatru.
 4. Pracownicy Teatru zobowiązani są do czuwania nad realizacją tego obowiązku. Widzowie niewywiązujący się z przedmiotowego obowiązku nie będą wpuszczani do Teatru, a już wpuszczeni będą z budynku wypraszani.
 5. Na podstawie § 24 ust. 3 Rozporządzenia z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są: dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub z uwagi na trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 6. Widz, który z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązku zakrywania ust i nosa nie będzie mógł skorzystać z oferty kulturalnej Teatru, będzie mógł dokonać w Kasie Teatru zwrotu zakupionych biletów.

§ 2.

 1. Stosownie do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przy wejściu na imprezę kulturalną widz zobowiązany jest złożyć obowiązkowe pisemne oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Zbierane przez Teatr dane mają ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w danym wydarzeniu kulturalnym.
 3. Dane będę przechowywane przez organizatora przez okres dwóch tygodni od dnia imprezy.

§ 3.

 1. Widzom zostanie udostępniona połowa miejsc na widowni, co w przypadku sali widowiskowej Teatru oznacza maksymalnie 157 miejsc.
 2. Widz zobowiązany jest do zajęcia miejsca wskazanego na bilecie lub innego miejsca wskazanego przez pracownika Teatru, którego zajęcie zapewnia prawidłową realizację przez Teatr obostrzeń związanych z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Widzowie powinni zajmować na widowni, co drugie miejsce, tak by w poszczególnych rzędach znajdowały się naprzemiennie miejsca wolne i zajęte przez Widzów.
 4. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy osób, które:
  1)uczestniczą w imprezie kulturalnej z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
  2)uczestniczą w imprezie kulturalnej z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  3)osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

§ 4.

Osoby korzystające z oferty Teatru zobowiązane są do zachowania wymaganego dystansu społecznego – 1,5 metra odległości od innych uczestników imprezy na terenie całego budynku, w szczególności w trakcie wejścia i wyjścia z sali, w której odbywa się wydarzenie kulturalne.

§ 5.

 1. Przygotowana w foyer Teatru wystawa udostępniona jest zwiedzającym stosownie do treści § 7 ust. 3 Rozporządzenia, tj. przy założeniu, że na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, znajdowała się będzie nie więcej niż 1 osoba.
 2. Pracownicy Teatru zobowiązani są do czuwania nad przestrzeganiem tego ograniczenia.

§ 6.

Inne standardy i procedury wprowadzone w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego na czas epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce:

 1. wszyscy pracownicy Teatru mający kontakt z publicznością wyposażeni są w maseczki lub przyłbice ochronne,
 2. przy wejściu głównym do Teatru oraz przy wejściach na sale, w których odbywają się wydarzenia kulturalne udostępnia się widzom bezdotykowe automaty do dezynfekcji rąk,
 3. dodatkowe środki do dezynfekcji rąk udostępniania się widzom w toaletach,
 4. celem zapobiegania gromadzeniu się widzów w jednym miejscu, co mogłoby naruszyć zachowanie wymaganego dystansu społecznego, szatnia Teatru wyłączona jest z użytkowania do odwołania,
 5. na terenie Teatru zostanie udostępniony tekst niniejszego Regulaminu oraz tablice informacyjne przypominające o: konieczności dezynfekcji rąk, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu przynajmniej 1,5 metra odległości od innych uczestników imprezy,
 6. wprowadzona zostaje specjalna procedura wejścia do budynku Teatru (nie wcześniej niż 45 min. przed imprezą kulturalną) oraz na salę, w której odbywa się wydarzenie kulturalne (nie wcześniej niż 30 min przez imprezą kulturalną),
 7. cały obiekt, w szczególności sala, w której odbywa się wydarzenie kulturalne, jest na bieżąco wentylowany,
 8. sprzątanie i dezynfekcja toalet oraz dezynfekcja uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i przycisków w windzie odbywa się bezpośrednio przed imprezą oraz w jej trakcie,
 9. pracownicy Teatru są przeszkoleni w zakresie możliwie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie.

§ 7.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Postanowienia Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku obowiązują jedynie w takim zakresie w jakim ich obowiązywanie da się pogodzić z obowiązywaniem niniejszego Regulaminu.