Regulamin

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zachęca wszystkich widzów, którzy w najbliższym czasie wybierają się do teatru do zapoznania się z procedurami i standardami, które obowiązują w teatrze w związku epidemią. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w Regulaminie uczestnictwa w imprezie kulturalnej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

 

 

REGULAMIN
uczestnictwa w imprezie kulturalnej
w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego z dnia 25 czerwca 2020r.

 

W związku z wznowieniem działalności Teatru na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 6 czerwca 2020 r. użytkowników Teatru zobowiązuje się do przestrzegania poniższego Regulaminu.

§ 1.

 1. Widzowie uczestniczący w imprezie kulturalnej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Widzów uprasza się o prawidłowe noszenie maseczek, w trosce o innych uczestników imprezy kulturalnej.
 2. Widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy wejściu jak i wyjściu z sali, jak również na sali w trakcie trwania imprezy kulturalnej.
 3. Pracownicy Teatru zobowiązani są do monitowania wywiązywania się widzów z przedmiotowego obowiązku. Widzowie niewywiązujący się z przedmiotowego obowiązku nie będą wpuszczani na salę, a już wpuszczeni będą z sali wypraszani.

 

§ 2.

 1. Widzom zostanie udostępniona połowa miejsc na widowni, co w przypadku sali widowiskowej Teatru oznacza maksymalnie 157 miejsc.
 2. Widz zobowiązany jest do zajęcia miejsca wskazanego na bilecie lub innego miejsca wskazanego przez pracownika Teatru, którego zajęcie zapewnia prawidłową realizację przez Teatr obostrzeń związanych z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Widzowie powinni zajmować na widowni, co drugie miejsce, tak by w poszczególnych rzędach znajdowały się naprzemiennie miejsca wolne i zajęte przez Widzów.
 4. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
  1)uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  2)jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 

§ 3.

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania wymaganego dystansu społecznego – 1,5 metra odległości od innych uczestników imprezy.

 

§ 4.

 1. Przygotowana w dolnym foyer Teatru wystawa udostępniona jest zwiedzającym stosownie do treści § 6 ust. 3 rozporządzenia, tj. przy założeniu, że na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, znajdowała się będzie nie więcej niż 1 osoba.
 2. Pracownicy Teatru zobowiązani są do czuwania nad realizacją tego obowiązku.

 

§ 5.

Inne standardy i procedury wprowadzone w Teatrze w oparciu o wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce sformułowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. wszyscy pracownicy Teatru mający kontakt z publicznością wyposażeni są w maseczki lub przyłbice ochronne,
 2. przy wejściu głównym do Teatru oraz przy wejściu na salę udostępnia się widzom bezdotykowe automaty do dezynfekcji rąk,
 3. dodatkowe środki do dezynfekcji udostępnione są widzom również w toaletach,
 4. celem zapobiegania gromadzeniu się uczestników imprezy w jednym miejscu, szatnia Teatru jest wyłączona z użytkowania do odwołania,
 5. na terenie Teatru zostaną rozmieszczone tablice informacyjne przypominające o konieczności dezynfekcji rąk, o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o zachowaniu przynajmniej 1,5 metra odległości od innych uczestników imprezy,
 6. wprowadzona zostaje specjalna procedura wejścia na salę i wyjścia z sali,
 7. cały obiekt, w szczególności sala, jest bieżąco wentylowany,
 8. sprzątanie i dezynfekcja toalet oraz dezynfekcja uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń odbywa się bezpośrednio przed imprezą oraz w jej trakcie,
 9. pracownicy Teatru są przeszkoleni w zakresie możliwie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie.

 

§ 6.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Postanowienia Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku obowiązują jedynie w takim zakresie w jakim ich obowiązywanie da się pogodzić z obowiązywaniem niniejszego Regulaminu.